اخبار برگزیده

به چه کساني راي بدهيم؟؟


شخصي از امام صادق ع پرسيد:


بين دو حاکم در ترديدم چه کنم؟


امام فرمودند: عادل، صادق، فقيه و با تقواترين را انتخاب کن.


اگربه تشخيص نرسيدم؟


امام فرمودند: ببين افراد متدين به کدام مايلند.


اگر نفهميدم؟


امام فرمودند:


بنگر مخالفان آيين ما کدام رابيشتر مي پسندند،


او را کنار بگذارو ببين کدام بيشتر آن ها را خشمگين مي کند او را برگزين.


به چه کساني راي بدهيم؟؟

به چه کساني راي بدهيم؟؟

به چه کساني راي بدهيم؟؟

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها